Mokslas

Fakultete vykdomi tyrimai susiję su naujų eksploatacinių savybių paviršių ir medžiagų naujiems produktams ir procesams kūrimu, medžiagų ir konstrukcijų kompiuteriniu modeliavimu ir skaitine analize, inovatyvių gamybos procesų ir sistemų kūrimu, neįgaliųjų poreikius tenkinančių sistemų ir sporto inventoriaus kūrimu bei tobulinimu, branduolinės energetikos technologijų ir jėgainių saugos uždarymo problemų sprendimu, termoenergetinių sistemų efektyvumo tyrimu.

 

Tyrimų kryptys

Atliekami transporto priemonių su alternatyviais degalais, elektrinėmis ir hibridinėmis jėgainėmis dinamikos ir energetinio efektyvumo tyrimai, dinaminių modelių kūrimas ir modeliavimas; dumblių panaudojimo trečios kartos biodegalų gamybai tyrimai.

Atliekamas aprangos medžiagų ir jų sistemų eksploatacinių procesų modeliavimas, tyrimas ir vertinimas; erdvinių gaminių iš pluoštinių medžiagų technologijos procesų analizė ir tobulinimas, naujų technologijų kūrimas; 3D virtualių technologijų taikymas erdvinių gaminių iš pluoštinių medžiagų kokybės tyrimams.

Atliekamas neįgaliųjų poreikius tenkinančių sistemų kūrimas, sporto inventoriaus (reguliuojamos apkrovos, nepusiausvirų treniruoklių) kūrimas ir tobulinimas, žmogaus antropometrinių parametrų, raumenų elektrinio aktyvumo matavimas, erdvinių judesių matavimas ir analizė.

Atliekami transporto ir keleivių srautų tyrimai; judumo transporto sistemoje modelių kūrimas, sistemos transporto riemonė/vairuotojas/aplinka  elementų sąveikos modelių kūrimas; Inovatyvių inžinerinių sistemų kūrimas ir diegimas transportavimo/logistikos procesuose; Intelektinių transporto sistemų/naujų judėjimo(bepiločių) ir komunikavimo technologijų kūrimas ir diegimas.

Taikomos šiuolaikinės technologijos tekstilės etnokultūriniuose tyrimuose; atliekama medžiagų virtualioji ir tikroji rekonstrukcija, lietuvių tautai būdingų ornamentų atrinkimas, duomenų bazių kūrimas ir naujas jų įgyvendinimas šiuolaikinėmis technologijomis.

Atliekamas naujų konstrukcijų tekstilės medžiagų ir jų nanostruktūrinių dangų kūrimas, funkcinių tekstilės medžiagų savybių tyrimas, vertinimas ir prognozavimas; nanogijinių medžiagų elektrinio verpimo būdu kūrimas ir tyrimas; naujos kartos daugiagijų siūlų iš mikrogijų kūrimas ir tyrimas; biomedicininių karkasų audinių inžinerijai, antibakterinių tekstilės medžiagų, tekstilės medžiagų su įterptais farmaciniais vaistais kūrimas ir tyrimas; nano, mikro filtrinių tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas.

Atliekamas mechaninio apdirbimo procesų kompiuterinis modeliavimas ir skaitinė analizė; mašinų ir konstrukcijų patikimumo, gedimų priežasčių tyrimai.

Atliekami lazerinių šaulių treniruoklių sistemų dinamikos tyrimai ir jų sintezė; dviejų susijusių masių vidinės, išorinės ir galinės balistikos tyrimai ir taikymas artilerinėse sistemose; raketinės technikos kūrimas, tyrimas ir įdiegimas.

Atliekami popieriaus, kartono ir polimerinių plėvelių fizikinių ir mechaninių charakteristikų tyrimai, diagnostika ir identifikacija; pakavimo medžiagų mechaninių, fizikinių savybių bei charakteristikų eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai; „žaliojo“ spausdinimo technologijų tyrimai; „sumaniųjų“ medžiagų ir nanotechnologijų taikymo spausdinimo ir reklamos technologijose metodų tyrimai.

Kuriami polimerų mišiniai, polimeriniai nanokompozitai ir biokompozitai, atliekami jų mechaninės elgsenos tyrimai; atliekamas mikrostruktūrų formavimas fotopolimeriniuose nanokompozituose, naujų formavimo metodų paieška, veikimo mechanizmų ir optiniai tyrimai; polimerinių atliekų perdirbimo ir jų antrinio panaudojimo galimybių tyrimai; kuriamos medicininės paskirties superhidrofobinės ir antimikrobinės polimerinės dangos.

Atliekamas medienos, jos medžiagų sorbcinių, mechaninių, eksploatacinių savybių modeliavimas ir vertinimas; medienos paviršiaus modifikavimas; polimerinių medžiagų ir medienos tarpusavio sąveikos tyrimai; medienos ir jos kompozitų kūrimas ir savybių tyrimai.

Atliekamas mechaninių sistemų virpesių tyrimas nekontaktiniais metodais, mechaninių, optinių ir kitų sistemų deformacijų tyrimas nekontaktiniais metodais, aukšto dažnio virpesių taikymas, tobulinant technologinius procesus; įvairių paviršių tyrimas optiniu mikroskopu; kompiuteriu generuotų hologramų kūrimas, 2D skaitmeninių nuotraukų pagrindu; periodinių mikrostruktūrų difrakcinių efektyvumų matavimai ir geometrinių parametrų vertinimas.

Kuriami rotortroninių mašinų gedimų prevencijos metodai.

Atliekamas kompozitinių ir metalinių konstrukcijų atsparumo vertinimas, modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai, medžiagų ir konstrukcijų statiniai bei  dinaminiai mechaniniai bandymai; laiko ir ilgio mastelių darnos metodologijos kūrimas kristalinėse medžiagose jų mechaninių savybių, laikomosios gebos ir ilgaamžiškumo prognozavimui.

Atliekamas vandens ir skystojo kuro lašelių šilumokaitos ir masės mainų sudėtinių procesų modeliavimas ir intensyvumo apibrėžimas skirtingose pernašos procesų vyksmo sąlygose fazinių virsmų šilumos utilizavimo iš šalinamų drėgnų dūmų, teršalų mažinimo ir terminių technologijų tobulinimo kontekste; fluidų srautų bei šilumos pernašos aplinkoje modeliavimas; takiųjų medžiagų hidrodinamikos, šilumos mainų, fazinių virsmų bei degimo procesų sudėtingose dvimatėse ar trimatėse sistemose modeliavimas.

Atliekamas vibroakustinių monitoringo sistemų ir specializuotos aparatūros kūrimas bei diegimas; vibracinės diagnostikos metodų ir monitoringo strategijų bei metodikų kūrimas ir realizavimas; statybinių konstrukcijų ir pamatų vibracinis monitoringas, virpesių matavimai, įtrūkimų diagnostika; mašinų ir įrenginių į aplinką spinduliuojamo triukšmo tyrimai, triukšmų lygio matavimai techninėje aplinkoje bei bandymų instituto akredituotoje laboratorijoje (Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.051).

Atliekamas centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pralaidumo ir konfigūracijos optimizavimas; dvifazių srautų šilumokaičių kūrimas ir tyrimai.

Atliekami konstrukcijų,  aktyvios bei pasyvios saugos sistemų/ priemonių  tyrimai, kūrimas ir įtakos saugiam eismui bei eksploatavimui vertinimai.

 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Mokslo grupės vadovas
Medžiagų inžinerija  prof. Rimvydas Milašius
Eksperimentinė ir skaičiuojamoji mechanika  doc. Paulius Griškevičius
Transporto inžinerija  doc. Vaidas Lukoševičius
Energetika ir termoinžinerija  doc. Robertas Poškas
Funkcinių medžiagų technologijos  prof. Virginija Jankauskaitė
 

Mokslo pasiekimai

Mokslo tyrimai

KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas vykdo tyrimus inžinerijos mokslo srityje (Technologijos mokslai). Fakulteto skiriamasis bruožas – tarpdiscipliniškumas sprendžiant inžinerinius klausimus moksliniuose tyrimuose ir švietime. Tyrimų kryptys fakultete apima įvairias mechanikos inžinerijos, transporto inžinerijos, energijos ir energetikos technologijų bei medžiagų inžinerijos temas. Fakultetas taip pat vykdo menines veiklas dizaino srityje.

Apgintos disertacijos ir jų reikšmingumas

PAVARDĖ,
VARDAS
DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO
VADOVAS
GYNIMO
METAI
Zubauskienė, Donata Tekstilinių baldinių medžiagų elgsenos vertinimo metodas Prof. dr. Eugenija Strazdienė 2017
Rusinavičiūtė, Jolita Šunų plaukų morfologinių, geometrinių ir mechaninių rodiklių analizė ir įtaka tekstilės medžiagų savybėms Doc. dr. Audronė Ragaišienė 2017
Kot, Liucina Erdvinės struktūros dvisluoksnių audinių kūrimas lietuvių etnografinės tekstilės motyvais ir jų savybių tyrimas Doc. dr. Eglė Kumpikaitė 2017
Bakanas, Ramūnas Holografinių struktūrų formavimas šviesai jautriose polimerinėse medžiagose impulsiniu lazeriu skaitmeniniu metodu Prof. dr. Virginija Jankauskaitė 2017
Poškas, Gintautas Branduolinio reaktoriaus technologinių sistemų radioaktyviojo užterštumo ir išmontavimo proceso modeliavimas Prof. habil dr. Gintautas Miliauskas 2017
Šakalys, Rokas Aukštadažnių virpesių įtakos mikrostruktūrų, antrinamų terminio spaudimo metodais, kokybei tyrimas prof. habil dr. A. Palevičius 2017
Mačiukienė, Viktorija Įrenginio, skirto magnetoreologinių skysčių parametrų nustatymui, sukūrimas ir tyrimas Prof. dr. E. Dragašius 2016
Žukas, Tomas Nanoužpildų įtaka ortopedinio anglies pluoštu armuoto polimetilmetakrilato kompozito struktūrai ir savybėms Prof. dr. Virginija Jankauskaitė 2016
Veličkienė, Asta Kilpinių audinių iš natūraliųjų pluoštų savybių vertinimas ir prognozavimas Prof. dr. Salvinija Petrulytė 2016
Širvaitienė, Anne Išankstinio tempimo įtakos augaliniu pluoštu armuotų biokompozitų mechaninei elgsenai tyrimas Prof. dr. Virginija Jankauskaitė 2016
Malašauskienė, Jolanta Elektrinio verpimo būdu formuojamos nano- ir mikrogijinės dangos struktūros statistinis verpimas Prof. dr. Rimvydas Milašius 2016
Skrockienė, Vitalija Antrinio termoplastinio poliuretano/polikaprolaktono mišinio ir nanoužpildų kompozitų kūrimas ir vertinimas Doc. dr. Kristina Žukienė 2015
Kuzė, Jovita Šviesai jautrių nanokompozitų sukūrimas ir jų panaudojimas mikrostruktūroms formuoti Prof. dr. Virginija Jankauskaitė 2015
Mickevičienė, Agnė Antibakteriškai apdorotų sluoksniuotinių mezginių funkcinių savybių tyrimas Doc. dr. Daiva Mikučionienė 2015
Lekeckas, Kęstutis Tekstilės medžiagų savybių įtaka aprangos virtualizavimui : daktaro disertacija Prof. dr. Eugenija Strazdienė 2015
Krikštanavičienė, Kira Bioskaidžių polihidroksibutirat-ko-valerato mikropluoštinių struktūrų kūrimas bei savybių vertinimas Prof. dr. Sigitas Stanys 2015
Dargienė, Jovita Austos struktūros deformacijų tyrimas vaizdų analizės metodu Doc. dr.Jurgita Domskienė 2015
Audzevičiūtė, Inga Audinių ir mezginių bei jų siūlinių junginių deformacijų tyrimas ir vertinimas Doc. dr. Milda Jucienė 2015
Paukštaitis, Linas Įvairios formos kūnų ir fluido termohidrodinaminės sąveikos tyrimas Prof. habil dr.Jonas Gylys 2015
Skvorčinskienė, Raminta Antrojo lygio virimo krizės procesų ant sferinio kūno paviršiaus tyrimas Prof. habil dr.Jonas Gylys 2015
Kukis, Mindaugas Korėtų slėgio indų stiprumo ir stabilumo tyrimas. prof. habil. dr. A. Žiliukas. 2015
Tadžijevas, Artūras Kintamo standžio vertikalių rotorių dinamika ir diagnostika prof. habil. dr. V. Barzdaitis 2015

Venytė, Ingrida

 

Brailio rašto taškų ir reljefinių elementų fizikinių-mechaninių parametrų tyrimas Prof. habil. dr. E. Kibirkštis 2015
Sadauskas, Edvardas Detalių tarpusavio centravimas naudojant tampriuosius virpesius Prof. habil. Dr. B. Bakšys 2015

Technologinių sprendimų poveikis

Siekiant, jog KTU MIDF fakulteto mokslininkų veikla būtų dar labiau matoma ir įvertinta visuomenės, tyrimų rezultatus pristato ir populiarina naujausias mokslo žinias tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje („Mechanika“, „Materials Engineering“, „Mechatronic Systems and Materials“, „Transport means“, „European Materials Research Society“, „International congress on applications of lasers & electro-optics“, „International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology“, „International conference on vibration measurements by laser and noncontact techniques“, „Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics International Conference“, „International conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering“, „International Conference on Composites Materials“, „Nano Today“, „Energy Materials Nanotechnology on Droplets“, „International Conference on Compressors and Coolants“, „Design Principles and Practices“, „4D Designing Development, Developing Design“).

Publikacijų reikšmingumas

Fakulteto mokslininkai skelbia mokslo tyrimų rezultatus aukščiausio lygio užsienio žurnaluose su citavimo faktoriumi (Renewable and sustainable energy reviews (IF= 8.05), Carbon (IF=6,33), Pharmacological research (IF=4,48), Polymers (IF=3,68); International journal of pharmaceutics (IF=3,64); International journal of heat and mass transfer (IF=3,45), Molecules (IF=2,98), Sensors (IF=2,96); Plasma Processes and Polymers (IF=2,84)) ir pristato aukšto lygio tarptautinės mokslo konferencijose (SPIE Microtechnologies, Nano Today, AUTEX, ICCM, IFToMM world congress, EAPAD, IEEE-NANO, IMECO, HEFAT, COMPRESSORS, DCNM, EMRS).

Renginiai ir jų poveikis

Jau 17 metų fakultete organizuojama tarptautinė konferencija „Mechanika“. Konferencijoje skaitomi pranešimai šia tematika: medžiagų ir konstrukcijų elementų ciklinis stiprumas, mechaninės technologijos, mašinų ir sistemų dinamika, inžinierinės medžiagos ir jų taikymas.

Nuo 2003 m. kasmet organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija „Transporto priemonės“. Transporto inžinerijos pagrindinių ir magistrantūros studijų studentai aktyviai dalyvauja kasmet organizuojamoje jaunųjų mokslininkų konferencijos ,,Mechanikos inžinerija“ transporto inžinerijos sekcijoje.

Kas treji metai (nuo 1990 m.) organizuojamos Baltijos šalių medžiagų tyrėjų asociacijų tarptautinės konferencijos “Materials Engineering”, kuriose nagrinėjamos miltelinės metalurgijos, liejininkystės, suvirinimo, tribologijos, inžinerinių medžiagų, naujos eksperimentinės įrangos problemos.  Konferencijų medžiaga spausdinama žurnale „Medžiagotyra“.

Kas ketveri metai organizuojama „Medžiagų ir konstrukcijų stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo“ tarptautinė konferencija.

Mokslo laureatai, apdovanojimai ir kt. pasiekimai

2017 m. prof. dr. Rimvydas Milašius išrinktas į Gento universiteto (Belgija) tarptautinės Europos magistrantūros programos “Pažangi tekstilės inžinerija E-TEAM” studijų programos komitetą.

2015 m. dr. K. Buinevičius apdovanotas „Lietuvos energetikų garbės ženklu.

2015 m dr. V. Lukoševičius. apdovanotas Kauno m. savivaldybės Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliu už nuopelnus restruktūrizuojant ir pertvarkant Kauno energetikos ūkį.

2015 m dr. E. Puida apdovanotas Lietuvos Respublikos energetikos ministro R. Masiulio padėkos raštu už vaisingą mokslinę veiklą ir reikšmingą indėlį praktiškai pritaikant šiluminės technikos technologijas.

2015 m. dr. Laurencas Raslavičius išrinktas atstovauti Lietuvą Europos Komisijoje (EK), Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos “Horizontas 2020” komitete „Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas“

2009 m. prof. S. Kaušinis (su kolegomis) – Lietuvos mokslo premijos laureatas.

2003 m prof. V. Volkovas ir prof. habil. dr. V. Barzdaitis –. Lietuvos mokslo premijos laureatai.

 

Paslaugos

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto laboratorijų centras MIDF LC įkurtas 2014 m. iš jungtinės Mechanikos fakulteto bei Dizaino ir technologijų fakulteto laboratorijų infrastruktūros.

Studijų, mokomosios ir tyrimų demonstracinės laboratorijos: Medžiagų inžinerijos, Inžinerinės mechanikos, Šilumos energetikos, Transporto inžinerijos, Mechatronikos, Gamybos inžinerijos.

Mokslinių tyrimų eksperimentinės ir technologinės plėtros laboratorijos: Gynybos technologijų, Technologinių sistemų diagnostikos, Geometrinių matavimų, Atvirkštinės inžinerijos ir 3D prototipavimo, Medžiagų savybių ir struktūrų tyrimų.

2019 m. įmonių „Mitutoyo“ ir „Gespa“ iniciatyva įkurta viena moderniausių geometrinių matavimų laboratorijų Lietuvoje. Laboratorija aprūpinta modernia šiuolaikine matavimo įranga: CNC koordinatinio ir optinio matavimo sistemos, paviršinis kontūrgrafas su šiurkštumo matavimo galimybe, aukštimatis, kietmačiai ir kita matavimo įranga.

Pagrindiniai laboratorijų centro tikslai: užtikrinti mokslo ir studijų techninį aprūpinimą reikiama laboratorine įranga ir medžiagomis; inicijuoti, organizuoti ir vykdyti MTEPI veiklas; vykdyti ūkio subjektų užsakomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų darbus ir paslaugas.

Kontaktai

Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas

Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202

Tiksli gaminių matmenų kontrolė naudojant optines ir koordinatines matavimo sistemas.

Įranga

Geometrinių matavimų laboratorija

Koordinatinė matavimo mašina Brown and Sharp

Kontaktai

Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas

Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202

Inovacinių diagnostikos ir stebėsenos technologijų kūrimas ir diegimas, potencialiai pavojingų objektų avarijų prevencija ir įrenginių keliamos rizikos tyrimas bei vertinimas sisteminiu požiūriu. Mašinų vibracijų bei akustinių triukšmų lygių bandymai bei ekspertinių paslaugų teikimas pramonei. Mechaninių sistemų dinamika ir identifikacija; technologinių sistemų techninės būklės stebėsena ir vibroakustinė diagnostika.

Įranga

Mašinų ir įrenginių vibracijų matavimai pagal standartus 

Aplinkos poveikio bandymai pagal standartus

Garso slėgio ir garso galios lygių matavimas pagal standartus 

Virpesių sužadinimo sistema

Smūginis stendas YYM100/150-100

Rotorinių sistemų dinamikos analizė, diagnostika, gedimų prevencijos priemonių kūrimas.

Mašinų, mechanizmų ir jų konstrukcinių elementų būklės monitoringas ir diagnostika.

 

Kontaktai

Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas

Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202

Atvirkštinė inžinerija, 3D prototipavimas, (FDM, SLA, SLS).

Kontaktai

Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas

Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202

Kontaktai

Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas

Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202

KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas suteikia sąlygas nuomotis patalpas  (auditorijas, salė ir kt.) mokymams, seminarams ir skirtingiems renginiams. Renginių metu yra galimybė naudotis fakulteto stovėjimo aikštele.

Kontaktai

Adminsitravimo vadovė
Asta Švarcaitė

Studentų g. 56, 139 kab.
e.p. asta.svarcaite@ktu.lt
tel. nr. +370 614 59 662

KTU Atviros prieigos centras

Fakulteto mokslininkų sukurtais technologiniais sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.

Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Mokslo projektai

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Rodyti daugiau
 

Reikšmingiausios publikacijos

Pavadinimas
Adomavičiūtė, Erika; Baltušnikaitė-Guzaitienė, Julija; Juškaitė, Vaida; Žilius, Modestas; Briedis, Vitalis; Stanys, Sigitas. Formation and characterization of melt-spun polypropylene fibers with propolis for medical applications // Journal of the Textile Institute. Oxon: Taylor & Francis. 2017, vol. 108, iss. 00, p. [1-7].
Adomavičiūtė, Erika; Pupkevičiūtė, Solveiga; Juškaitė, Vaida; Žilius, Modestas; Stanys, Sigitas; Pavilonis, Alvydas; Briedis, Vitalis. Formation and investigation of electrospun PLA materials with propolis extracts and silver nanoparticles for biomedical applications // Journal of nanomaterials. New York: Hindawi. 2017, vol. 2017, article 8612819, p. 1-13.
Adomavičiūtė, Erika; Stanys, Sigitas; Žilius, Modestas; Juškaitė, Vaida; Pavilonis, Alvydas; Briedis, Vitalis. Formation and biopharmaceutical characterization of electrospun PVP mats with propolis and silver nanoparticles for fast releasing wound dressing // BioMed research international. New York, NY: Hindawi. ISSN: 2314-6133, 2016, vol. 2016, p. 1-11.
Bakanas, Ramūnas; Jankauskaitė, Virginija; Bulanovs, Andrejs; Zacharovas, Stanislovas; Vilkauskas, Andrius. Comparison of diffraction patterns exposed by pulsed and CW lasers on positive-tone photoresist // Applied optics. NW, Washington, DC: OSA Publishing. 2017, vol. 56, iss. 8, p. 2241-2249.
Bendikienė, Regita; Kavaliauskienė, Lina. The effect of plastic deformation rate on the wear performance of hardfaced coatings // Welding in the World. Berlin: Springer. 2017, vol. 00, iss. 00, p. [1-8].
Daunys, Mykolas; Dundulis, Romualdas; Kilikevičius, Sigitas; Česnavičius, Ramūnas. Analytical investigation and numerical simulation of the stress-strain state in mechanically heterogeneous welded joints with a single-V butt weld // Engineering failure analysis. Kidlington: Elsevier. 2016, vol. 62, p. 232-241.
Dundulis, Gintautas; Janulionis, Remigijus; Grybėnas, Albertas; Makarevičius, Vidas; Dundulis, Romualdas. Numerical and experimental investigation of low cycle fatigue behaviour in P91 steel // Engineering failure analysis. Kidlington: Elsevier. 2017, vol. 79, p. 285-295
Dzerkelis, Vytautas; Lukoševičius, Vaidas. Investigation of the deformations of the car’s roof elements after rollover // International journal of crashworthiness. Oxon: Taylor & Francis, 2016, vol. 21, iss. 6, p. 587-596.
Gylys, Jonas; Skvorčinskienė, Raminta; Paukštaitis, Linas; Gylys, Martynas; Adomavičius, Arvydas. Film boiling influence on the spherical body’s cooling in sub-cooled water // International journal of heat and mass transfer. Oxford: Elsevier, 2016, vol. 95, p. 709-719.
Jankauskaitė, Virginija; Vitkauskienė, Astra; Lazauskas, Algirdas; Baltrušaitis, Jonas; Prosyčevas, Igoris; Andrulevičius, Mindaugas. Bactericidal effect of graphene oxide/Cu/Ag nanoderivatives against Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus and Methicillin-resistant Staphylococcus aureus // International journal of pharmaceutics. Amsterdam: Elsevier. 2016, vol. 511, iss. 11, p. 90-97.
Janušas, Giedrius; Palevičius, Arvydas; Čekas, Elingas; Brunius, Alfredas. Development and analysis of electro-optical microresonator with low range natural frequency // Microsystem technologies. Berlin: Springer. 2017, vol. 23, iss. 00, p. [1-7].
Janušas, Giedrius; Ponelytė, Sigita; Brunius, Alfredas; Guobienė, Asta; Vilkauskas, Andrius; Palevičius, Arvydas. Influence of PZT coating thickness and electrical pole alignment on microresonator properties // Sensors. Basel: MDPI AG. 2016, vol. 16, iss. 11, article 1893, p. 1-9.
Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Baltušnikas, Arūnas. Investigation of plastic behavior of alloyed steel deformed during martensitic transformation // Strength of materials. New York: Springer Science+Business Media. 2016, vol. 48, iss. 5, p. 696-703.
Keršienė, Neringa; Raslavičius, Laurencas; Keršys, Artūras; Kažys, Rymantas Jonas; Žukauskas, Egidijus. Energo-mechanical evaluation of damage growth and fracture initiation in aviation composite structures // Polymer-plastics technology and engineering. Philadelphia, PA: Taylor & Francis. 2016, vol. 55, iss. 11, p. 1137-1144.
Kliaugaitė, Daina; Varžinskas, Visvaldas; Baikauskienė, Agnė; Miliūnas, Valdas. Greenhouse gas emission reduction in frozen food packaging // Environmental engineering and management journal. Iasi: Gh. Asachi Technical University of Iasi. 2016, vol. 15, iss. 00, p. 1-23.
Kumpikaitė, Eglė; Kot, Liucina; Tautkutė-Stankuvienė, Indrė. Double-layer fabrics with folk motives. Experimental and theoretical study of their characteristics // Fibres and textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Biopolymers and Chemical Fibres. 2016, vol. 24, iss. 6(120), p. 100-108.
Laureckienė, Ginta; Milašius, Rimvydas. Influence of the straining level on the long-lasting relaxation behaviour of polyester yarns // Fibres and textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Biopolymers and Chemical Fibres. 2016, vol. 24, iss. 1(115), p. 73-77.
Mačiulaitis, Justinas; Rekštytė, Sima; Ūsas, Arvydas; Jankauskaitė, Virginija; Gudas, Rimtautas; Malinauskas, Mangirdas; Mačiulaitis, Romaldas. Characterization of tissue engineered cartilage products: recent developments in advanced therapy // Pharmacological research. Amsterdam: Elsevier. 2016, vol. 113, pt. B, November, p. 823-832.
Mikučionienė, Daiva; Milašius, Rimvydas; Daugelavičius, Rimantas; Ragelienė, Lina; Venslauskaitė, Neringa; Ragaišienė, Audronė; Rukuižienė, Žaneta. Preliminary investigation into the antimicrobial activity of an electrospun polyamide nanofibrous web with micro particles of Baltic amber // Fibres and textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Biopolymers and Chemical Fibres. 2016, vol. 24, iss. 5(119), p. 34-37.
Miliauskas, Gintautas; Maziukienė, Monika; Ramanauskas, V. Peculiarities of the transit phase transformation regime for water droplets that are slipping in humid gas // International journal of heat and mass transfer. Oxford: Pergamon-Elsevier Science. 2016, vol. 102, p. 302-314.
Palevičius, Arvydas; Janušas, Giedrius; Čekas, Elingas; Šakalys, Rokas. Analysis of the influence of high-frequency excitation into quality of the replicated microstructure // Experimental techniques. New York, NY: Springer. 2016, vol. 40, iss. 4, p. 1285-1296.
Petrulis, Donatas; Petravičius, Artūras; Petrulytė, Salvinija. The side effects of UV light stabilizer on properties of polypropylene based composite tape yarn // Journal of applied polymer science. Malden: Wiley. ISSN 0021-8995. 2017, vol. 134, iss. 2, article 44400, p. [1-7].
Petrulytė, Salvinija; Vankevičiūtė, Deimantė; Petrulis, Donatas. Characterization of structure and air permeability of aromatherapic terry textile // International journal of clothing science and technology. Bradford: Emerald. 2016, vol. 28, iss. 1, p. 2-17.
Ragaišienė, Audronė; Rusinavičiūtė, Jolita; Milašienė, Daiva; Ivanauskas, Remigijus. Comparison of selected chemical properties of fibres from different breeds of dogs and German Blackface Sheep // Fibres and textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Biopolymers and Chemical Fibres. 2016, vol. 24, iss. 5(119), p. 21-28.
Raslavičius, Laurencas; Keršys, Artūras; Makaras, Rolandas. Management of hybrid powertrain dynamics and energy consumption for 2WD, 4WD, and HMMWV vehicles // Renewable and sustainable energy reviews. Oxford: Elsevier. 2017, vol. 68, p. 380-396.
Raslavičius, Laurencas; Bazaras, Liudas; Keršys, Artūras; Lukoševičius, Vaidas; Makaras, Rolandas; Eidukynas, Valdas. Assessment of bicycle–car accidents under four different types of collision // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of engineering in medicine. London: SAGE Publications. 2017, vol. 231, iss. 3, p. 222-234.
Rusinavičiūtė, Jolita; Ragaišienė, Audronė; Biniaś, W.. Influence of the fiber origin on its structure and geometrical indices // Journal of natural fibers. Philadelphia, PA: Taylor & Francis. 2016, vol. 13, iss. 5, p. 585-596.
Salminen, Antti; Baskutis, Saulius; Petronis, Egidijus. Influence of welding modes on weldability of structural steel lap joints in laser welding // Journal of laser applications. Melville, NY: AIP Publishing. 2017, vol. 29, iss. 2, article 022419, p. [1-10].
Salmeia, Khalifah A.; Jovic, Milijana; Ragaišienė, Audronė; Rukuižienė, Žaneta; Milašius, Rimvydas; Mikučionienė, Daiva; Gaan, Sabyasachi. Flammability of cellulose-based fibers and the effect of structure of phosphorus compounds on their flame retardancy // Polymers. Basel: MDPI AG. ISSN: 2073-4360. 2016, vol. 8, iss. 8, article 293, p. 1-15.
Skrockienė, Vitalija; Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija; Baltušnikas, Arūnas; Petraitienė, Stasė. Properties of mechanically recycled polycaprolactone-based thermoplastic polyurethane/polycaprolactone blends and their nanocomposites // Journal of elastomers and plastics. London: SAGE. 2016, Vol. 48, Iss. 3, p. 266-286.
Šakalys, Rokas; Janušas, Giedrius; Palevičius, Arvydas; Čekas, Elingas; Jūrėnas, Vytautas; Sodah, Amer. Microstructures replication using high frequency excitation // Microsystem technologies. Berlin: Springer. 2016, vol. 22, iss. 7, p. 1831-1843.
Vaitkus, Liutauras; Dagilis, Vytautas. Analysis of alternatives to high GWP refrigerants for eutectic refrigerating systems // International journal of refrigeration = Revue internationale du froid. Oxford: Elsevier. 2017, vol. 76, p. 160-169.

Tarptautinė konferencija „Mechanika – 2018“.
Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Transporto priemonės – 2017”
Tarptautinė mokslinė konferencija “Medžiagų inžinerija – 2017”
Respublikinė mokslinė konferencija “Šilumos energetika ir technologijos – 2018”
Studentų mokslinė konferencija “Pramonės inžinerija – 2018”

Kontaktai

dr. Laurencas Raslavičius
Mokslo prodekanas

Studentų g. 56-143
tel. 8 (37) 300 402
e.p. laurencas.raslavicius@ktu.lt