Mokslas

Fakultete vykdomi tyrimai susiję su naujų eksploatacinių savybių paviršių ir medžiagų naujiems produktams ir procesams kūrimu, medžiagų ir konstrukcijų kompiuteriniu modeliavimu ir skaitine analize, inovatyvių gamybos procesų ir sistemų kūrimu, neįgaliųjų poreikius tenkinančių sistemų ir sporto inventoriaus kūrimu bei tobulinimu, branduolinės energetikos technologijų ir jėgainių saugos uždarymo problemų sprendimu, termoenergetinių sistemų efektyvumo tyrimu.

 

Mokslinių tyrimų temos

Prioritetinės mokslinių tyrimų temos:

Išmaniųjų funkcinių mikroelementų jutikliams ir vykdikliams kūrimas ir tyrimas, derinant teorinį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimus su nanoinžinerinėmis technologijomis. Šie tyrimai apima mikrogamybą, bioaplinką tausojančius nanokompozitus, nanoporėtas membranas, mikrofluidikus, vibracijos energijos surinkimą, netiesinę dinamiką ir kt. Alternatyvios medžiagos, technologijos ir sistemų sprendimai leis sukurti naujas mikromechanines sistemas ir struktūras lanksčiai elektronikai, diagnostinei medicinai, procesų stebėjimui, kontrolei ir pažaidų prevencijai.

Nagrinėjamas adityvių gamybos technologijų panaudojimas didelio efektyvumo kompozitinių struktūrų kūrimui ir vystymui (skirtos gaminti sumanias ilgu pluoštu armuotas, optinius jutiklius turinčias ir pan. kompozitines struktūras). Atliekami daugiafunkcinių savybių kompozitinių medžiagų mechaninės elgsenos tyrimai, mechaninių sistemų, kompozitinių ir metalinių konstrukcijų projektavimas, inovatyvūs konstrukciniai sprendimai, skaitinis modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai; konstrukcijų stiprumo vertinimas, irimo mechanika, atsparumas smūginėms ir ciklinėms apkrovoms.

Atliekamas neįgaliųjų poreikius tenkinančių sistemų kūrimas, sporto inventoriaus (reguliuojamos apkrovos, nepusiausvirų treniruoklių) kūrimas ir tobulinimas, žmogaus antropometrinių parametrų, raumenų elektrinio aktyvumo matavimas, erdvinių judesių matavimas ir analizė. Sumaniųjų membranų iš biopolimerų, skirtų audinių inžinerijai, ūminių ir lėtinių žaizdų tvarsliavai, kūrimas ir tyrimas. Nanodangų, funkcinių tekstilės medžiagų pasižyminčias dideliu antioksidaciniu, antimikrobiniu ir priešuždegiminiu efektyvumu, kūrimas ir tyrimas. Sumanių ortopedinių įtvarų kūrimas ir tyrimas.

Atliekamas inovatyvių gamybos procesų kūrimas, jų kokybinių parametrų ir technologinių sistemų patikimumo vertinimas: automatizuojami, skaitmenizuojami ir modeliuojami gamybos procesai, integruojant robotizacijos sprendimus. Kuriami gamybinių procesų monitoringo, valdymo ir optimizavimo įrankiai metalo apdirbimo įmonėms. Nagrinėjamos adityvios gamybos ir prototipavimo technologijos. Sunkiai apdirbamų medžiagų (metalų), skirtų karo pramonei, apdirbimo technlogijų kūrimas.

Atliekamas bepiločių platformų išmanių laikančiųjų konstrukcijų ir komponentų kūrimas ir tyrimai naudojant naujas medžiagas,  bepiločių platformų aerotamprumo ir aerodinaminiai tyrimai trajektorijos išlaikymo užtikrinimui. Dirbtinis intelektas mobilumui ir transporto prognozavimui. Dronų spiečiaus sąveikos ir saugos tyrimai. Savivaldžių transporto priemonių saugos tyrimai ir priemonių kūrimas siekiant “vision zero”. Raketinės technikos ir kieto kuro variklių kūrimas ir tyrimai.

Vykdomi elektros ir elektronikos elementuose bei jų sistemose vykstančių šilumos ir masės mainų procesų tyrimai. Šilumos transformacijos procesų šaldymo sistemose, dirbančiose su aplinkai nekenksmingais šaltnešiais, tyrimai. Daugiafazių srautų teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai ir jų naudojimo pritaikymas termoenergetinėse sistemose efektyvumui didinti. Atsinaujinančio energijos šaltinio biomasės kuro rūšių degimo metu susidarančių teršalų mažinimo būdų tyrimai, energinio efektyvumo sistemose didinimo ir dekarbonizacijos technologijų tyrimai.

Vykdoma alternatyvių degalų transporto priemonėms paieška, poveikio varikliams ir aplinkai tyrimai. Alternatyvių jėgainių ir jų valdymo algoritmų kūrimas, tyrimai ir optimizavimas siekiant nuliniės emisijos. Saugių ir efektyvių automobilio konstrukcijų kūrimas ir tyrimai. Naujų transportavimo būdų mažiems kroviniams kūrimas ir tyrimai. Kintamos geometrijos elementų (sparnai ir t.t.)transporto priemonėms kūrimas ir tyrimai.

Vykdomi dizaino taikymo produktų ir paslaugų kūrimui pagal žiedinės ekonomikos principus tyrimai; žiedinių (integralių) produktų ir paslaugų dizainas; žiedinio dizaino įrankių pritaikytų verslui tyrimai ir kūrimas. Sub-tematikos: Biomimikrija produktų ir paslaugų dizaine; Hibridinės medžiagos dizaine/hibridinių medžiagų dizainas; Tvari mada pasitelkiant skaitmenines gamybos technologijas; Dizaino disciplinos ir dizainu grindžiamos mąstysenos pokyčiai žiedinės ekonomikos kontekste ir socio-technologinėje raidoje; Dizainas darnaus verslo ir miestų kūrimui.

Tyrimų temos:

Atliekami kompozitinių ir metalinių konstrukcijų atsparumo vertinimo, modeliavimo ir eksperimentiniai tyrimai, medžiagų ir konstrukcijų statiniai bei  dinaminiai mechaniniai bandymai; laiko ir ilgio mastelių darnos metodologijos kūrimas kristalinėse medžiagose jų mechaninių savybių, laikomosios gebos ir ilgaamžiškumo prognozavimui.

Atliekamas  funkcinių tekstilės medžiagų kūrimas, savybių tyrimas, vertinimas ir prognozavimas. Nanogijinių medžiagų elektrinio verpimo būdu kūrimas ir tyrimas. Naujos kartos daugiagijų siūlų iš mikrogijų kūrimas ir tyrimas. Nano, mikro filtrinių tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas.

Atliekamas mechaninio apdirbimo procesų kompiuterinis modeliavimas ir skaitinė analizė; mašinų ir konstrukcijų patikimumo, gedimų priežasčių tyrimai.

Kuriamos dideliu antioksidaciniu, antimikrobiniu ir priešuždegiminiu efektyvumu pasižyminčios dangos, adaptuojant „žaliosios“ sintezės metodus sidabro nanodalelėms gauti; kuriamos ir tiriamos dangos baltymų, gautų iš minusinėje temperatūroje gyvenančių organizmų, kurios apsaugotų įvairius pramoninius paviršius nuo užšąlimo (ledo kristalų susidarymo).

Atliekamas tekstilės medžiagų fizikinių, mechaninių savybių analizė ir vertinimas, tekstilės, aprangos medžiagų ir jų sistemų eksploatacinių procesų modeliavimas, tyrimas ir vertinimas. Erdvinių gaminių iš pluoštinių medžiagų technologijos procesų analizė ir tobulinimas, naujų technologijų kūrimas. Taikomos šiuolaikinės technologijos tekstilės etnokultūriniuose tyrimuose. Vykdomi 3D virtualių technologijų taikymo, erdvinių gaminių iš pluoštinių medžiagų, kokybės tyrimai.

Atliekami popieriaus, kartono ir polimerinių plėvelių fizikinių ir mechaninių charakteristikų tyrimai, diagnostika ir identifikacija, pakavimo medžiagų mechaninių, fizikinių savybių bei charakteristikų eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai. Vykdomi „žaliojo“ spausdinimo technologijų tyrimai, „sumaniųjų“ medžiagų ir nanotechnologijų taikymo spausdinimo ir reklamos technologijose metodų tyrimai.

Tyrimų temos:

Atliekamas vandens ir skystojo kuro lašelių šilumokaitos ir masės mainų sudėtinių procesų modeliavimas ir intensyvumo apibrėžimas skirtingose pernašos procesų vyksmo sąlygose fazinių virsmų šilumos utilizavimo iš šalinamų drėgnų dūmų, teršalų mažinimo ir terminių technologijų tobulinimo kontekste. Fluidų srautų bei šilumos pernašos aplinkoje modeliavimas, takiųjų medžiagų hidrodinamikos, šilumos mainų, fazinių virsmų bei degimo procesų sudėtingose dvimatėse ar trimatėse sistemose modeliavimas.

Atliekamas centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pralaidumo ir konfigūracijos optimizavimas, dvifazių srautų šilumokaičių kūrimas ir tyrimai.

Atliekami transporto konstrukcijų,  aktyvios bei pasyvios saugos sistemų/ priemonių  tyrimai, kūrimas ir įtakos saugiam eismui bei eksploatavimui vertinimai.

Atliekami transporto ir keleivių srautų tyrimai, judumo transporto sistemoje modelių kūrimas, sistemos transporto priemonė/vairuotojas/aplinka  elementų sąveikos modelių kūrimas. Inovatyvių inžinerinių sistemų kūrimas ir diegimas transportavimo/logistikos procesuose. Intelektinių transporto sistemų/naujų judėjimo(bepiločių) ir komunikavimo technologijų kūrimas ir diegimas.

Atliekami lazerinių šaulių treniruoklių sistemų dinamikos tyrimai ir jų sintezė; dviejų susijusių masių vidinės, išorinės ir galinės balistikos tyrimai ir taikymas artilerinėse sistemose; raketinės technikos kūrimas, tyrimas ir įdiegimas. Medžiagų naudojamų gynimo technologijoms kūrimas ir tyrimas.

 

Mokslo grupės

 

Mokslo pasiekimai

Publikacijos Web of Science duomenų bazėje indeksuotuose leidiniuose su cituojamumo rodikliu, tarptautinėse (užsienio) leidyklose

MetaiPublikacijaDOI nuoroda
2022Zīle, E.; Zeleniakiene, D.; Aniskevich, A. Characterization of polylactic acid parts produced using the fused deposition modelling // Mechanics of composite materials. New York : Springer. ISSN 0191-5665. eISSN 1573-8922. 2022, vol. 58, iss. 2, p. 169-180. DOI: 10.1007/s11029-022-10021-6. IF: 1,285; AIF: 5,375; IF/AIF: 0,239; Q4.10.1007/s11029-022-10021-6
2022Muna, Isyna Izzal; Mieloszyk, Magdalena; Rimasauskiene, Ruta; Maqsood, Nabeel; Rimasauskas, Marius. Thermal effects on mechanical strength of additive manufactured CFRP composites at stable and cyclic temperature // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 21, art. no. 4680, p. 1-16. DOI: 10.3390/polym14214680. [IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q1.10.3390/polym14214680
2022Atmakuri, Ayyappa; Kolli, Lalitnarayan; Palevicius, Arvydas; Urbaite, Sigita; Janusas, Giedrius. Influence of filler materials on wettability and mechanical properties of Basalt/E-glass woven fabric–reinforced composites for microfluidics // Micromachines. Basel : MDPI. ISSN 2072-666X. 2022, vol. 13, iss. 11, art. no. 1875, p. 1-14. DOI: 10.3390/mi13111875. IF: 3,523; AIF: 5,908; IF/AIF: 0,596; Q210.3390/mi13111875
2022Skėrė, Simona; Žvironienė, Aušra; Juzėnas, Kazimieras; Petraitienė, Stasė. Decision support method for dynamic production planning // Machines. Basel : MDPI. ISSN 2075-1702. 2022, vol. 10, iss. 11, art. no. 994, p. 1-17. DOI: 10.3390/machines10110994. IF: 2,899; AIF: 3,955; IF/AIF: 0,732; Q210.3390/machines10110994
2022Atmakuri, Ayyappa; Palevicius, Arvydas; Janusas, Giedrius; Eimontas, Justas. Investigation of hemp and flax fiber-reinforced EcoPoxy matrix biocomposites: morphological, mechanical, and hydrophilic properties // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 21, art. no. 4530, p. 1-21. DOI: 10.3390/polym14214530. IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q110.3390/polym14214530
2022Maqsood, Nabeel; Rimašauskas, Marius. Influence of printing process parameters and controlled cooling effect on the quality and mechanical properties of additively manufactured CCFRPC // Composites communications. Oxford : Elsevier. ISSN 2452-2139. 2022, vol. 35, art. no. 101338, p. 1-6. DOI: 10.1016/j.coco.2022.101338. IF: 7,568; AIF: 6,552; IF/AIF: 1,155; Q110.1016/j.coco.2022.101338
2022Ciganas, Justas; Griskevicius, Paulius; Palevicius, Arvydas; Urbaite, Sigita; Janusas, Giedrius. Development of finite element models of PP, PETG, PVC and SAN polymers for thermal imprint prediction of high-aspect-ratio microfluidics // Micromachines. Basel : MDPI. ISSN 2072-666X. 2022, vol. 13, iss. 10, art. no. 1655, p. 1-14. DOI: 10.3390/mi13101655. IF: 3,523; AIF: 5,908; IF/AIF: 0,596; Q210.3390/mi13101655
2022Kusyi, Yaroslav; Stupnytskyy, Vadym; Onysko, Oleh; Dragašius, Egidijus; Baskutis, Saulius; Chatys, Rafal. Optimization synthesis of technological parameters during manufacturing of the parts // Eksploatacja i niezawodnosc = Maintenance and reliability. Lublin : Polish maintenance society. ISSN 1507-2711. 2022, vol. 24, iss. 4, p. 655-667. DOI: 10.17531/ein.2022.4.6. IF: 2,742; AIF: 3,684; IF/AIF: 0,744; Q210.17531/ein.2022.4.6
2022Baskutis, Saulius; Gružauskas, Valentas; Leibl, Peter; Obcarskas, Linas. Agent-based modelling approach for autonomous vehicle influence on countries’ welfare // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2022, vol. 374, art. no. 134008, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.134008. IF: 11,072; AIF: 7,953; IF/AIF: 1,392; Q110.1016/j.jclepro.2022.134008
2022Chakilam, Shashikanth; Brożek, Jolanta; Chajec, Łukasz; Poprawa, Izabela; Gaidys, Rimvydas. Ultra-morphology and mechanical function of the trichoideum sensillum in Nabis rugosus (Linnaeus, 1758) (Insecta: Heteroptera: Cimicomorpha) // Insects. Basel : MDPI. ISSN 2075-4450. 2022, vol. 13, iss. 9, art. no. 799, p. 1-20. DOI: 10.3390/insects13090799. IF: 3,141; AIF: 2,496; IF/AIF: 1,258; Q110.3390/insects13090799
2022Kibirkštis, Edmundas; Mayik, Volodymyr; Zatserkovna, Roksolyana; Vaitasius, Kestutis; Stepanenko, Anna; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Venytė, Ingrida; Danilovas, Paulius Pavelas. Study of physical and mechanical properties of partially biodegradable LDPE polymeric films and their application for printing and packaging // Polymer testing. Oxford : Elsevier. ISSN 0142-9418. eISSN 1873-2348. 2022, vol. 112, art. no. 107646, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.polymertesting.2022.107646. IF: 4,931; AIF: 4,217; IF/AIF: 1,169; Q110.1016/j.polymertesting.2022.107646
2022Jankus, Simonas Mindaugas; Bendikiene, Regita. Effect of the meltdown on thermoplastic joint produced by quasi-simultaneous laser transmission welding // CIRP journal of manufacturing science and technology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1755-5817. 2022, vol. 39, p. 104-114. DOI: 10.1016/j.cirpj.2022.08.001. IF: 3,560; AIF: 5,481; IF/AIF: 0,649; Q310.1016/j.cirpj.2022.08.001
2022Surzhenkov, Andrei; Viljus, Mart; Antonov, Maksim; Kübarsepp, Jakob; Kulu, Priit; Vägiström, Heinar; Jankauskas, Vytenis; Leišys, Rimtautas; Bendikienė, Regita; Adoberg, Eron; Peetsalu, Priidu; Mere, Arvo; Gregor, Andre. Effect of laser heat treatment on AlxTi1-xN-based PVD coatings, deposited on carbon and tool steel substrates // Surface and coatings technology. Lausanne : Elsevier. ISSN 0257-8972. eISSN 1879-3347. 2022, vol. 446, art. no. 128771, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2022.128771. IF: 4,865; AIF: 5,361; IF/AIF: 0,907; Q110.1016/j.surfcoat.2022.128771
2022Rabiei, Marzieh; Raziyan, Motahareh Sadat; Ebrahimi-Kahrizsangi, Reza; Nasiri, Sohrab; Palevicius, Arvydas; Janusas, Giedrius; Vilkauskas, Andrius. Effects of 5 wt.% polycaprolactone, polyhydroxybutyrate and polyvinyltrimethoxysilane on the properties of Ag/Zn/Mg alloy // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 15, art. no. 5421, p. 1-14. DOI: 10.3390/ma15155421.[IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q110.3390/ma15155421
2022Marković, Darka; Zille, Andrea; Ribeiro, Ana Isabel; Mikučioniene, Daiva; Simončič, Barbara; Tomšič, Brigita; Radetić, Maja. Antibacterial bio-nanocomposite textile material produced from natural resources // Nanomaterials. Basel : MDPI. ISSN 2079-4991. 2022, vol. 12, iss. 15, art. no. 2539, p. 1-19. DOI: 10.3390/nano12152539. IF: 5,719; AIF: 7,191; IF/AIF: 0,795; Q110.3390/nano12152539
2022Hosseinnezhad, M.; Nasiri, S.; Fathi, M.; Janusas, G. New configuration of optical photosensitizers for dye-sensitized solar cells: combination of carbazole and xantone // Journal of materials science: materials in electronics. Dordrecht : Springer. ISSN 0957-4522. eISSN 1573-482X. 2022, vol. 33, iss. 22, p. 17711-17721. DOI: 10.1007/s10854-022-08634-7. IF: 2,779; AIF: 5,741; IF/AIF: 0,484; Q210.1007/s10854-022-08634-7
2022Yousef, Samy; Kiminaitė, Ieva; Eimontas, Justas; Striūgas, Nerijus; Abdelnaby, Mohammed Ali. Recovery of phenol and acetic acid from glass fibre reinforced thermoplastic resin using catalytic pyrolysis process on ZSM-5 zeolite catalyst and its kinetic behaviour // Thermochimica Acta. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0040-6031. eISSN 1872-762X. 2022, vol. 715, art. no. 179293, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.tca.2022.179293. IF: 3,378; AIF: 6,015; IF/AIF: 0,561; Q210.1016/j.tca.2022.179293
2022Miliauskas, Gintautas; Puida, Egidijus; Poškas, Robertas; Poškas, Povilas; Balčius, Algimantas; Jouhara, Hussam. The modeling of transient phase changes of water droplets in flue gas flow in the range of temperatures characteristic of condensing economizer technologies // Energy. Oxford : Elsevier. ISSN 0360-5442. eISSN 1873-6785. 2022, vol. 257, art. no. 124719, p. 1-12. DOI: 10.1016/j.energy.2022.124719. IF: 8,857; AIF: 6,597; IF/AIF: 1,342; Q110.1016/j.energy.2022.124719
2022Donėlienė, Jolanta; Fataraitė-Urbonienė, Eglė; Danchova, Nina; Gutzov, Stoyan; Ulbikas, Juras. The influence of the precursor’s nature and drying conditions on the structure, morphology, and thermal properties of TiO2 aerogels // Gels. Basel : MDPI. ISSN 2310-2861. 2022, vol. 8, iss. 7, art. no. 422, p. 1-16. DOI: 10.3390/gels8070422. IF: 4,432; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,858; Q110.3390/gels8070422
2022Yousef, Samy; Eimontas, Justas; Striūgas, Nerijus; Abdelnaby, Mohammed Ali. Effect of aluminum leaching pretreatment on catalytic pyrolysis of metallised food packaging plastics and its linear and nonlinear kinetic behaviour // Science of the total environment. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0048-9697. eISSN 1879-1026. 2022, vol. 844, art. no. 157150, p. 1-13. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.157150. IF: 10,754; AIF: 6,309; IF/AIF: 1,704; Q110.1016/j.scitotenv.2022.157150
2022Avizovas, Rolandas; Baskutis, Saulius; Navickas, Valentinas; Tamándl, László. Effect of chemical composition of clay on physical-mechanical properties of clay paving blocks // Buildings. Basel : MDPI. ISSN 2075-5309. 2022, vol. 12, iss. 7, art. no. 943, p. 1-19. DOI: 10.3390/buildings12070943. IF: 3,324; AIF: 5,065; IF/AIF: 0,656; Q210.3390/buildings12070943
2022Atmakuri, Ayyappa; Palevicius, Arvydas; Vilkauskas, Andrius; Janusas, Giedrius. Numerical and experimental analysis of mechanical properties of natural-fiber-reinforced hybrid polymer composites and the effect on matrix material // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 13, art. no. 2612, p. 1-18. DOI: 10.3390/polym14132612. IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q110.3390/polym14132612
2022Lukočius, Robertas; Vilkauskas, Andrius; Marčiulionis, Povilas; Grigaliūnas, Valdas; Nakutis, Žilvinas; Deltuva, Ramūnas. An analysis of axial magnetic coupling force and torque dependencies on its structure parameters using a 3D FEM // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 13, aart. no. 6546, p. 1-15. DOI: 10.3390/app12136546. IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q210.3390/app12136546
2022Vaitkunas, Tomas; Griskevicius, Paulius; Adumitroaie, Adi. Peridynamic approach to digital image correlation strain calculation algorithm // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 13, art. no. 6550, p. 1-20. DOI: 10.3390/app12136550. IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q210.3390/app12136550
2022Miliauskas, Gintautas; Puida, Egidijus; Poškas, Robertas; Ragaišis, Valdas; Paukštaitis, Linas; Jouhara, Hussam; Mingilaitė, Laura. Experimental investigations of water droplet transient phase changes in flue gas flow in the range of temperatures characteristic of condensing economizer technologies // Energy. Oxford : Elsevier. ISSN 0360-5442. eISSN 1873-6785. 2022, vol. 256, art. no. 124643, p. 1-16. DOI: 10.1016/j.energy.2022.124643. [IF: 8,857; AIF: 6,597; IF/AIF: 1,342; Q110.1016/j.energy.2022.124643
2022Milasiene, Daiva; Belukhina, Olga; Ivanauskas, Remigijus. Effect of copper selenide modification on the conductivity of PA6, PA66, PAN, and PES fibers // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 12, art. no. 4320, p. 1-17. DOI: 10.3390/ma15124320. IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q110.3390/ma15124320
2022Markevičiūtė, Zita; Varžinskas, Visvaldas. Plant-origin feedstock applications in fully green food packaging: the potential for tree-free paper and plant-origin bio-plastics in the Baltic Sea region // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 12, art. no. 7393, p. 1-15. DOI: 10.3390/su14127393. IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q210.3390/su14127393
2022Shak Sadi, Mohammad; Kumpikaitė, Eglė. Advances in the robustness of wearable electronic textiles: strategies, stability, washability and perspective // Nanomaterials. Basel : MDPI. ISSN 2079-4991. 2022, vol. 12, iss. 12, art. no. 2039, p. 1-47. DOI: 10.3390/nano12122039. IF: 5,719; AIF: 7,191; IF/AIF: 0,795; Q110.3390/nano12122039
2022Bazaras, Žilvinas; Lukoševičius, Vaidas. Statistical assessment of low-cycle fatigue durability // Symmetry. Basel : MDPI. ISSN 2073-8994. 2022, vol. 14, iss. 6, art. no. 1205, p. 1-18. DOI: 10.3390/sym14061205. IF: 2,940; AIF: 7,694; IF/AIF: 0,382; Q210.3390/sym14061205
2022Kliziene, Irina; Paskovske, Asta; Čižauskas, Ginas; Augustiniene, Aldona; Simonaitiene, Berita; Kubiliunas, Ramunas. The impact of achievements in mathematics on cognitive ability in primary school // Brain sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3425. 2022, vol. 12, iss. 6, art. no. 736, p. 1-17. DOI: 10.3390/brainsci12060736. IF: 3,333; AIF: 5,235; IF/AIF: 0,636; Q310.3390/brainsci12060736
2022Markevičiūtė, Zita; Varžinskas, Visvaldas. Smart material choice: the importance of circular design strategy applications for bio-based food packaging preproduction and end-of-life life cycle stages // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 10, art. no. 6366, p. 1-13. DOI: 10.3390/su14106366. [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q210.3390/su14106366
2022Nasiri, Sohrab; Rahimirad, Zahra; Dehaghi, Mohammad Yousefi; Rabiei, Marzieh; Ebrahimi-Kahrizsangi, Reza; Palevicius, Arvydas; Janusas, Giedrius. Facile synthesis and study of photocatalytic properties of TiO2-Ag-Ce nanocomposites // Materials letters. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0167-577X. eISSN 1873-4979. 2022, vol. 322, art. no. 132489, p. 1-4. DOI: 10.1016/j.matlet.2022.132489. IF: 3,574; AIF: 6,018; IF/AIF: 0,593; Q210.1016/j.matlet.2022.132489
2022Kumpikaitė, Eglė; Laureckienė, Ginta; Milašienė, Daiva; Petraitienė, Stasė. Investigation of the shrinkage and air permeability of woolen blankets and blankets made with regenerated wool // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 10, art. no. 3596, p. 1-17. DOI: 10.3390/ma15103596. IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q110.3390/ma15103596
2022Yousef, Samy; Eimontas, Justas; Stasiulaitiene, Inga; Zakarauskas, Kęstutis; Striūgas, Nerijus. Pyrolysis of all layers of surgical mask waste as a mixture and its life-cycle assessment // Sustainable production and consumption. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2352-5509. 2022, vol. 32, p. 519-531. DOI: 10.1016/j.spc.2022.05.011. IF: 8,921; AIF: 7,155; IF/AIF: 1,246; Q210.1016/j.spc.2022.05.011
2022Monastyreckis, Gediminas; Tortosa Siles, Juan; Knotek, Petr; Omastova, Maria; Aniskevich, Andrey; Zeleniakiene, Daiva. Scalable MXene and PEDOT-CNT nanocoatings for fibre-reinforced composite De-Icing // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 10, art. no. 3535, p. 1-12. DOI: 10.3390/ma15103535. IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q110.3390/ma15103535
2022Yousef, Samy; Subadra, Sharath P.; Tuckute, Simona; Baltusnikas, Arunas; Lukosiute, Stasė Irena; Arafa, E. l.; Mohamed, Alaa. Finite element analysis of fibreglass and carbon fabrics reinforced polyethersulfone membranes // Materials today communications. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2352-4928. 2022, vol. 31, art. no. 103682, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.mtcomm.2022.103682. [IF: 3,662; AIF: 6,504; IF/AIF: 0,563; Q310.1016/j.mtcomm.2022.103682
2022Yousef, Samy; Eimontas, Justas; Zakarauskas, Kęstutis; Striūgas, Nerijus. A new sustainable strategy for oil, CH4 and aluminum recovery from metallised food packaging plastics waste using catalytic pyrolysis over ZSM-5 zeolite catalyst // Thermochimica Acta. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0040-6031. eISSN 1872-762X. 2022, vol. 713, art. no. 179223, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.tca.2022.179223. IF: 3,378; AIF: 6,015; IF/AIF: 0,561; Q210.1016/j.tca.2022.179223
2022Kilikevičius, Sigitas; Liutkauskienė, Kristina; Uldinskas, Ernestas; El Banna, Ribal; Fedaravičius, Algimantas. Omnidirectional manipulation of microparticles on a platform subjected to circular motion applying dynamic dry friction control // Micromachines. Basel : MDPI. ISSN 2072-666X. 2022, vol. 13, iss. 5, art. no. 711, p. 1-18. DOI: 10.3390/mi13050711. IF: 3,523; AIF: 5,908; IF/AIF: 0,596; Q210.3390/mi13050711
2022Zdankus, Tadas; Jonynas, Rolandas; Vaiciunas, Juozas; Bandarwadkar, Sandeep; Lenkas, Tautvydas. Investigation of thermal energy accumulation using soil layer for buildings’ energy efficiency // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 9, art. no. 5247, p. 1-18. DOI: 10.3390/su14095247. IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q210.3390/su14095247
2022Gilys, Laurynas; Griškonis, Egidijus; Griškevičius, Paulius; Adlienė, Diana. Lead free multilayered polymer composites for radiation shielding // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 9, art. no. 1696, p. 1-15. DOI: 10.3390/polym14091696. IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q110.3390/polym14091696
2022Balčiūnaitienė, Aistė; Liaudanskas, Mindaugas; Puzerytė, Viktorija; Viškelis, Jonas; Janulis, Valdimaras; Viškelis, Pranas; Griškonis, Egidijus; Jankauskaitė, Virginija. Eucalyptus globulus and Salvia officinalis extracts mediated green synthesis of silver nanoparticles and their application as an antioxidant and antimicrobial agent // Plants. Basel : MDPI. ISSN 2223-7747. 2022, vol. 11, iss. 8, art. no. 1085, p. 1-16. DOI: 10.3390/plants11081085. IF: 4,658; AIF: 4,226; IF/AIF: 1,102; Q110.3390/plants11081085
2022Nasiri, Sohrab; Hosseinnezhad, Mozhgan; Rabiei, Marzieh; Palevicius, Arvydas; Rahimi, Zahra; Janusas, Giedrius; Vilkauskas, Andrius. New approach of mechanochromic, thermally activated delayed fluorescence’ dyes consisting of “thioxanthenone derivative as an acceptor unit and two carbazole derivatives as the donor units” used as emitting layer in organic light-emitting diodes // Optical materials. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0925-3467. eISSN 1873-1252. 2022, vol. 127, art. no. 112320, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.optmat.2022.112320. IF: 3,754; AIF: 5,019; IF/AIF: 0,747; Q210.1016/j.optmat.2022.112320
2022Shimpi, Prasad; Omastova, Maria; Aniskevich, Andrey; Zeleniakiene, Daiva. In situ deformation monitoring of 3D woven composite T-profile using MXene nanoparticles // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 8, art. no. 2730, p. 1-10. DOI: 10.3390/ma15082730. IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q110.3390/ma15082730
2022Guduru, Rama Krishna Reddy; Domeika, Aurelijus; Domeikienė, Auksė. Effect of rounded and hunched shoulder postures on myotonometric measurements of upper body muscles in sedentary workers // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 7, art. no. 3333, p. 1-11. DOI: 10.3390/app12073333. IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q210.3390/app12073333
2022[S1; CH; OA] Subadra, Sharath P.; Griskevicius, Paulius. Effect of hybridization and ply waviness on the flexural strength of polymer composites: an experimental and numerical study // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 7, art. no. 1360, p. 1-19. DOI: 10.3390/polym14071360. IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q110.3390/polym14071360
2022Ghomashi, Reihane; Rabiei, Marzieh; Ghomashi, Shakila; Reza Massah, Ahmad; Kolahdoozan, Majid; Hosseinnezhad, Mozhgan; Ebrahimi-Kahrizsangi, Reza; Palevicius, Arvydas; Nasiri, Sohrab; Janusas, Giedrius. Synthesis and investigation of the theoretical and experimental optical properties of some novel azo pyrazole sulfonamide hybrids // Materials letters. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0167-577X. eISSN 1873-4979. 2022, vol. 317, art. no. 132132, p. 1-4. DOI: 10.1016/j.matlet.2022.132132. IF: 3,574; AIF: 6,018; IF/AIF: 0,593; Q210.1016/j.matlet.2022.132132
2022Goolak, Sergey; Tkachenko, Viktor; Sapronova, Svitlana; Lukoševičius, Vaidas; Keršys, Robertas; Makaras, Rolandas; Keršys, Artūras; Liubarskyi, Borys. Synthesis of the current controller of the vector control system for asynchronous traction drive of electric locomotives // Energies. Basel : MDPI. ISSN 1996-1073. 2022, vol. 15, iss. 7, art. no. 2374, p. 1-19. DOI: 10.3390/en15072374. IF: 3,252; AIF: 8,012; IF/AIF: 0,405; Q310.3390/en15072374
2022Yousef, Samy; Eimontas, Justas; Striūgas, Nerijus; Abdelnaby, Mohammed Ali. A new strategy for butanol extraction from COVID-19 mask using catalytic pyrolysis process over ZSM-5 zeolite catalyst and its kinetic behavior // Thermochimica acta. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0040-6031. eISSN 1872-762X. 2022, vol. 711, art. no. 179198, p. 1-13. DOI: 10.1016/j.tca.2022.179198. IF: 3,378; AIF: 6,015; IF/AIF: 0,561; Q210.1016/j.tca.2022.179198
2022Kumpikaitė, Eglė; Tautkutė-Stankuvienė, Indrė; Milašienė, Daiva; Petraitienė, Stasė. Analysis of color fastness and shrinkage of dyed and printed linen/silk fabrics // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 3, art. no. 408, p. 1-14. DOI: 10.3390/coatings12030408. IF: 3,236; AIF: 5,742; IF/AIF: 0,563; Q210.3390/coatings12030408
2022Munir, Muhammad Usman; Mikucioniene, Daiva; Khanzada, Haleema; Khan, Muhammad Qamar. Development of eco-friendly nanomembranes of aloe vera/PVA/ZnO for potential applications in medical devices // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 5, art. no. 1029, p. 1-14. DOI: 10.3390/polym14051029. IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q110.3390/polym14051029
2022Medževeprytė, Ugnė Koletė; Makaras, Rolandas; Lukoševičius, Vaidas; Keršys, Artūras. Evaluation of the working parameters of a series-hybrid tractor under the soil work conditions // Tehnicki vjesnik = Technical gazette. Slavonski Brod : University of Osijek. ISSN 1330-3651. eISSN 1848-6339. 2022, vol. 29, no. 1, p. 45-50. DOI: 10.17559/TV-20200506072510. IF: 0,864; AIF: 3,684; IF/AIF: 0,234; Q4.10.17559/TV-20200506072510
2022Mohamed, Alaa; Yousef, Samy; Tonkonogovas, Andrius; Makarevicius, Vidas; Stankevičius, Arūnas. High performance of PES-GNs MMMs for gas separation and selectivity // Arabian journal of chemistry. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1878-5352. eISSN 1878-5379. 2022, vol. 15, iss. 2, art. no. 103565, p. 1-12. DOI: 10.1016/j.arabjc.2021.103565. IF: 6,212; AIF: 7,460; IF/AIF: 0,832; Q210.1016/j.arabjc.2021.103565
2022Shajahan, M.S. Murshitha; Jamal, D. Najumnissa; Mathew, Joy; Ali Akbar, Ahamed Anas; Sivakumar, Ajithraj; Shahul Hameed, Mohamed Shaheen. Improvement in efficiency of thermal power plant using optimization and robust controller // Case studies in thermal engineering. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2214-157X. 2022, vol. 33, art. no. 101891, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.csite.2022.101891. IF: 6,268; AIF: 5,182; IF/AIF: 1,209; Q110.1016/j.csite.2022.101891
2022Draudvilienė, Lina; Meškuotienė, Asta; Raišutis, Renaldas; Griškevičius, Paulius; Stasiškienė, Žaneta; Žukauskas, Egidijus. The usefulness and limitations of ultrasonic Lamb waves in preventing the failure of the wind turbine blades // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 4, art. no. 1773, p. 1-16. DOI: 10.3390/app12041773. IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q210.3390/app12041773
2022Pyr'yev, Yuriy; Kibirkštis, Edmundas; Gegeckienė, Laura; Vaitasius, Kęstutis; Venytė, Ingrida. Empirical models for prediction compression strength of paperboard carton // Wood and fiber science. Monona, WI : Society of wood science and technology. ISSN 0735-6161. 2022, vol. 54, iss. 1, p. 60-73. DOI: 10.22382/wfs-2022-06. IF: 1,703; AIF: 3,170; IF/AIF: 0,537; Q210.22382/wfs-2022-06
2022Ostasevicius, Vytautas; Paulauskaite‐Taraseviciene, Agnė; Paleviciute, Ieva; Jurenas, Vytautas; Griskevicius, Paulius; Eidukynas, Darius; Kizauskiene, Laura. Investigation of the robotized incremental metal-sheet forming process with ultrasonic excitation // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 3, art. no. 1024, p. 1-18. DOI: 10.3390/ma15031024. IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q110.3390/ma15031024
2022Bolskis, Evaldas; Adomavičiūtė, Erika; Griškonis, Egidijus. Formation and investigation of mechanical, thermal, optical and wetting properties of melt-spun multifilament poly(lactic acid) yarns with added rosins // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 3, art. no. 379, p. 1-16. DOI: 10.3390/polym14030379. IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q110.3390/polym14030379
2022Yousef, Samy; Kiminaitė, Ieva; Eimontas, Justas; Striūgas, Nerijus; Abdelnaby, Mohammed Ali. Catalytic pyrolysis kinetic behaviour of glass fibre-reinforced epoxy resin composites over ZSM-5 zeolite catalyst // Fuel. Oxford : Elsevier. ISSN 0016-2361. eISSN 1873-7153. 2022, vol. 315, art. no. 123235, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.fuel.2022.123235. IF: 8,035; AIF: 7,434; IF/AIF: 1,080; Q110.1016/j.fuel.2022.123235
2022Bazaras, Žilvinas; Lukoševičius, Vaidas; Bazaraitė, Eglė. Structural materials durability statistical assessment taking into account threshold sensitivity // Metals. Basel : MDPI. ISSN 2075-4701. 2022, vol. 12, iss. 2, art. no. 175, p. 1-20. DOI: 10.3390/met12020175. IF: 2,695; AIF: 5,342; IF/AIF: 0,504; Q210.3390/met12020175
2022Hosseinnezhad, Mozhgan; Nasiri, Sohrab; Fathi, Mohsen; Ghahari, Mehdi; Gharanjig, Kamaladin. Introduction of new configuration of dyes contain indigo group for dye-sensitized solar cells: DFT and photovoltaic study // Optical materials. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0925-3467. eISSN 1873-1252. 2022, vol. 124, art. no. 111999, p. 1-9. DOI: 10.1016/j.optmat.2022.111999. IF: 3,754; AIF: 5,019; IF/AIF: 0,747; Q210.1016/j.optmat.2022.111999
2022Gauronskaitė, Simona; Dobilaitė, Vaida; Jucienė, Milda; Albrektas, Darius. Effect of open-holes on mechanical properties of wood composite materials // Wood research. Bratislava : Pulp and paper research institute. ISSN 1336-4561. eISSN 2729-8906. 2022, vol. 67, iss. 1, p. 41-50. DOI: 10.37763/WR.1336-4561/67.1.4150. ] [IF: 1,254; AIF: 2,996; IF/AIF: 0,418; Q310.37763/WR.1336-4561/67.1.4150
2022Pinto, Rochele; Monastyreckis, Gediminas; Aboelanin, Hamza Mahmoud; Spacek, Vladimir; Zeleniakiene, Daiva. Mechanical properties of carbon fibre reinforced composites modified with star-shaped butyl methacrylate // Journal of composite materials. London : SAGE. ISSN 0021-9983. eISSN 1530-793X. 2022, vol. 56, iss. 6, p. 951-959. DOI: 10.1177/00219983211065206. IF: 3,191; AIF: 6,552; IF/AIF: 0,487; Q310.1177/00219983211065206
2022Repon, Md. Reazuddin; Laureckiene, Ginta; Mikucioniene, Daiva. Effect of stretching on thermal behaviour of electro-conductive weft-knitted composite fabrics // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 2, art. no. 249, p. 1-23. DOI: 10.3390/polym14020249.IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q110.3390/polym14020249
2022Zadeike, Daiva; Vaitkeviciene, Ruta; Degutyte, Rimgaile; Bendoraitiene, Joana; Rukuiziene, Zaneta; Cernauskas, Darius; Svazas, Mantas; Juodeikiene, Grazina. A comparative study on the structural and functional properties of water‐soluble and alkali‐soluble dietary fibres from rice bran after hot‐water, ultrasound, hydrolysis by cellulase, and combined pre‐treatments // International journal of food science and technology. London : John Wiley & Sons. ISSN 0950-5423. eISSN 1365-2621. 2022, vol. 57, iss. 2, p. 1137-1149. DOI: 10.1111/ijfs.15480. IF: 3,612; AIF: 5,236; IF/AIF: 0,689; Q210.1111/ijfs.15480
2022Repon, Md. Reazuddin; Mikučionienė, Daiva; Baltina, Ilze; Blūms, Juris; Laureckiene, Ginta. Ag coated PA-based electro-conductive knitted fabrics for heat generation in compression supports // Autex research journal. Warsaw : Sciendo. ISSN 1470-9589. eISSN 2300-0929. 2022, vol. 22, iss. 1, p. 55-63. DOI: 10.2478/aut-2020-0061. IF: 1,944; AIF: 3,437; IF/AIF: 0,565; Q210.2478/aut-2020-0061
2022Asfand, Norina; Daukantienė, Virginija. A study of the physical properties and bending stiffness of antistatic and antibacterial knitted fabrics // Textile research journal. London : SAGE. ISSN 0040-5175. eISSN 1746-7748. 2022, vol. 92, iss. 7-8, p. 1321-1332. DOI: 10.1177/00405175211055070.IF: 2,455; AIF: 3,437; IF/AIF: 0,714; Q210.1177/00405175211055070
2022Islam, M. Tauhidul; Liman, Md. Luthfar Rahman; Roy, Manindra Nath; Hossain, Md. Milon; Repon, Md Reazuddin; Mamun, Md. Abdullah Al. Cotton dyeing performance enhancing mechanism of mangiferin enriched bio-waste by transition metals chelation // Journal of the Textile Institute. Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 0040-5000. eISSN 1754-2340. 2022, vol. 113, iss. 4, p. 567-579. DOI: 10.1080/00405000.2021.1892337.IF: 1,770; AIF: 3,437; IF/AIF: 0,514; Q210.1080/00405000.2021.1892337
2022Gulbinienė, Ada; Fataraitė-Urbonienė, Eglė; Jucienė, Milda; Dobilaitė, Vaida; Valeika, Virgilijus. Effect of CO2 laser treatment on the leather surface morphology and wettability // Journal of industrial textiles. Thousand oaks, CA : SAGE. ISSN 1528-0837. eISSN 1530-8057. 2022, vol. 51, iss. 2_suppl. p. 2483S-2498S. DOI: 10.1177/15280837211022612. IF: 2,926; AIF: 3,437; IF/AIF: 0,851; Q1 10.1177/15280837211022612
2022Sederavičiūtė, Florentina; Domskienė, Jurgita; Jurgelionytė, Lina; Sankauskaitė, Audronė; Kimmer, Dushan. Effect of DMDHEU treatment on properties of bacterial cellulose material // Textile research journal. London : SAGE. ISSN 0040-5175. eISSN 1746-7748. 2022, vol. 92, iss. 15-16, p. 2580-2590. DOI: 10.1177/0040517521992357.IF: 2,455; AIF: 3,437; IF/AIF: 0,714; Q210.1177/0040517521992357
2022Buzaite, Vaida; Mikucioniene, Daiva. Effect of inner layer structures of weft-knitted spacer fabrics on thermal insulation and air permeability // Textile research journal. London : SAGE. ISSN 0040-5175. eISSN 1746-7748. 2022, vol. 92, iss. 15-16, p. 2862-2872. DOI: 10.1177/00405175211021452. IF: 2,455; AIF: 3,437; IF/AIF: 0,714; Q210.1177/00405175211021452
2022Yousef, Samy; Eimontas, Justas; Striūgas, Nerijus; Abdelnaby, Mohammed Ali. Gasification kinetics of char derived from metallised food packaging plastics waste pyrolysis // Energy. Oxford : Elsevier. ISSN 0360-5442. eISSN 1873-6785. 2022, vol. 239, pt. B, art. no. 122070, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.energy.2021.122070. IF: 8,857; AIF: 6,597; IF/AIF: 1,342; Q110.1016/j.energy.2021.122070
2022Dobržinskij, Nikolaj; Fedaravicius, Algimantas; Pilkauskas, Kęstutis; Slizys, Egidijus. Impact of climatic conditions on the parameters of failure flow of military vehicles // Proceedings of the Institution of mechanical engineers, Part D: Journal of automobile engineering. London : SAGE. ISSN 0954-4070. eISSN 2041-2991. 2022, vol. 236, iss. 4, p. 753-762. DOI: 10.1177/09544070211020228.IF: 1,828; AIF: 4,481; IF/AIF: 0,407; Q310.1177/09544070211020228
2022Shimpi, Prasad; Aniskevich, Andrey; Zeleniakiene, Daiva. Improved method of manufacturing carbon nanotube infused multifunctional 3D woven composites // Journal of composite materials. London : SAGE. ISSN 0021-9983. eISSN 1530-793X. 2022, vol. 56, iss. 3, p. 479-489. DOI: 10.1177/00219983211055823. IF: 3,191; AIF: 6,552; IF/AIF: 0,48710.1177/00219983211055823
2022Mikucioniene, D.; Muraliene, L. Influence of orthopedic support structure and construction on compression and behavior during stress relaxation // Journal of industrial textiles. London : SAGE. ISSN 1528-0837. eISSN 1530-8057. 2022, vol. 51, iss. 3_suppl. p. 5026S-5041S. DOI: 10.1177/1528083720964695. IF: 2,926; AIF: 3,437; IF/AIF: 0,851; Q110.1177/1528083720964695
2022Rimašauskas, Marius; Jasiūnienė, Elena; Kuncius, Tomas; Rimašauskienė, Rūta; Cicėnas, Vaidotas. Investigation of influence of printing parameters on the quality of 3D printed composite structures // Composite structures. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-8223. eISSN 1879-1085. 2022, vol. 281, art. no. 115061, p. 147-161. DOI: 10.1016/j.compstruct.2021.115061. IF: 6,603; AIF: 5,482; IF/AIF: 1,204; Q110.1016/j.compstruct.2021.115061
2022Guduru, Rama Krishna Reddy; Domeika, Aurelijus; Dubosiene, Milda; Kazlauskiene, Kristina. Prediction framework for upper body sedentary working behaviour by using deep learning and machine learning techniques // Soft computing. Berlin : Springer. ISSN 1432-7643. eISSN 1433-7479. 2022, vol. 26, iss. 23, p. 12969-1298415. DOI: 10.1007/s00500-021-06156-8. IF: 3,732; AIF: 5,554; IF/AIF: 0,671; Q210.1007/s00500-021-06156-8
2022Kleivaitė, Virginija; Milašius, Rimvydas. Prediction of electrospun web maximum pore diameter reliability // Journal of the Textile institute. Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 0040-5000. eISSN 1754-2340. 2022, vol. 113, iss. 1, p. 125-130. DOI: 10.1080/00405000.2020.1865506.IF: 1,770; AIF: 3,437; IF/AIF: 0,514; Q210.1080/00405000.2020.1865506
2022Krauledaitė, Julija; Ancutienė, Kristina; Krauledas, Sigitas; Urbelis, Virginijus; Sacevičienė, Virginija. Research of 3D weft-knitted fabrics designed to protect against mechanical risks and suitable for contact with skin // Journal of industrial textiles. Thousand oaks, CA : SAGE. ISSN 1528-0837. eISSN 1530-8057. 2022, vol. 51, iss. 5, p. 7674-7693. DOI: 10.1177/1528083720925831.IF: 2,926; AIF: 3,437; IF/AIF: 0,851; Q110.1177/1528083720925831
2022Bazaras, Žilvinas; Lukoševičius, Vaidas. Statistical estimation of resistance to cyclic deformation of structural steels and aluminum alloy // Metals. Basel : MDPI. ISSN 2075-4701. 2022, vol. 12, iss. 1, art. no. 47, p. 1-23. DOI: 10.3390/met12010047. IF: 2,695; AIF: 5,342; IF/AIF: 0,504; Q210.3390/met12010047
2022Miliauskas, G.; Pabarčius, R.; Maziukienė, M. Uncertainty and sensitivity analysis of boundary conditions during water droplet phase change regimes // International journal of thermal sciences. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson SAS. ISSN 1290-0729. eISSN 1778-4166. 2022, vol. 171, art. no. 107228, p. 1-20. DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2021.107228. IF: 4,779; AIF: 4,550; IF/AIF: 1,050; Q110.1016/j.ijthermalsci.2021.107228
Disertanto pavardė, vardas Mokslinis vadovas Mokslo kryptis Disertacijos tema Disertacijos gynimo data
Kuncius Tomas Marius RIMAŠAUSKAS T009 Mechanikos inžinerija Ištisiniu anglies pluoštu armuotų 3D spausdintų polimerinių kompozicinių struktūrų kūrimas ir tyrimas 2022-05-27
Uldinskas Žilvinas Vytautas DAGILIS T006 Energetika ir termoinžinerija Biokuro jėgainių žemo potencialo šilumos atgavimo technologija ir jos analizė 2022-08-26
Janušas Tomas Giedrius JANUŠAS T009 Mechanikos inžinerija Funkcinių mikroskystinių elementų, valdomų tūrinių akustinių bangų, kūrimas ir tyrimas 2022-06-27
Patel Yatinkumar Rajeshbhai Arvydas PALEVIČIUS T009 Mechanikos inžinerija Funkcinių nanoporinių aliuminio oksido membranų, skirtų mikro- / nano- filtravimo įrenginiams bioinžinerijoje, tyrimas ir kūrimas 2022-12-14
Plaščinskienė Deimantė Salvinija PETRULYTĖ T008 Medžiagų inžinerija Kilpinių audinių su aromatinėmis mikrokapsulėmis kūrimas ir savybių įvertinimas 2021-12-03
Sederavičiūtė Florentina Jurgita DOMSKIENĖ T008 Medžiagų inžinerija Bakterinės celiuliozės plėvelės panaudojimo galimybės: technologiniai apdorojimo procesai ir produkto kokybė eksploatacijos metu 2021-04-12
Krishnamoorthy Shanker Ganesh Inga SKIEDRAITĖ T009 Mechanikos inžinerija Vibracijų slopinimas kontroliuojant elektromechaninių įtaisų mechaninį rezonansą 2021-04-30
Djokoto Sylvester Sedem Egidijus DRAGAŠIUS T009 Mechanikos inžinerija Aktyviųjų skysčių taikymo mechatronikos sistemose tyrimai 2021-09-29
Kleivaitė Virginija Rimvydas MILAŠIUS T008 Medžiagų inžinerija Elektrinio verpimo būdu pagamintų plonų gijinių dangų didžiausios akutės įvertinimo metodas 2021-05-20
Jančauskas Adolfas Kęstutis BUINEVIČIUS T006 Energetika ir termoinžinerija Azoto ir sieros junginių emisijų mažinimas biokuro katiluose taikant kombinuotus metodus 2021-12-17
Ramanauskas Virginijus T006 Energetika ir termoinžinerija Vandens lašelių šilumos ir masės mainai biokuro dūmų sraute 2021-09-08
Šateikė Jurgita Rimvydas MILAŠIUS T008 Medžiagų inžinerija Gamtinio ir katijoninio krakmolo įterpimo į elektrinio verpimo būdu formuojamas gijines dangas tyrimas 2020-11-23
Račkauskas Saulius Algimantas FEDARAVIČIUS T009 Mechanikos inžinerija Kietojo kuro raketinio variklio vidinės balistikos tyrimas skaitiniais ir eksperimentiniais metodais 2020-05-26
Čekas Elingas Giedrius JANUŠAS T009 Mechanikos inžinerija Aktyviojo elemento, skirto slėgio jutikliams, kurio pagrindą sudaro pjezoelektrinė kompozicinė medžiaga, kūrimas ir tyrimas 2020-06-19
Sodah Amer Arvydas PALEVIČIUS T009 Mechanikos inžinerija Mikroelektromechaninio jutiklio žmogaus sveikatinimo monitoringui kūrimas ir tyrimas 2020-06-19
Laikotarpis  2020-2022 m., duomenų atnaujinimo data 2023 m. sausio mėn. 

EPO, USPTO, JPO patentų tarnybose įregistruoti patentai:

Jankauskaite, Virginija; Lisauskaite, Aiste. Silicone materials having antimicrobial efficiency : United States patent / inventors: V. Jankauskaite, A. Lisauskaite; assignee: Kauno technologijos universitetas. US 11033580 B2. 2021-01-15.

EPO, USPTO, JPO patentų tarnybose įregistruotos patentinės paraiškos:

Fedaravicius, Algimantas; Survila, Arvydas. Deep missile bomb complexes’ training equipment and mode of method to combat underwater targets : European patent application / inventors: A. Fedaravicius, A. Survila; applicant: Kaunas university of technology. EP 3948149 A1. 2022-02-09.

Fedaravicius, Algimantas; Jasas, Karolis; Survila, Arvydas. Field simulator for air defense missile systems : European patent application / inventors: A. Fedaravicius, K. Jasas, A. Survila; applicant: Kaunas university of technology. EP 3948148 A1. 2022-02-09.

Jankauskaite, Virginija; Lisauskaite, Aiste. Silicone materials having antimicrobial efficiency : United States patent application / inventors: V. Jankauskaite, A. Lisauskaite; applicant: Kauno technologijos universitetas. US 2019388466 A1. 2019-12-26.

Jankauskaitė, Virginija; Lisauskaitė, Aistė. Silicone materials having antimicrobial efficiency : European patent application / inventors: V. Jankauskaite, A. Lisauskaite; applicant: Kauno technologijos universitetas. EP 3351105 A1. 2018-07-25.

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto akademiniai darbuotojai yra 13 Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure įregistruotų patentų bendraautoriai ir 10 Lietuvos ir kitose užsienio šalių patentų tarnybose įregistruotų patentų paraiškų bendraautoriai.

Laikotarpis  2018-2023 m., duomenų atnaujinimo data 2023 m. kovo mėn. 

MOKSLO MONOGRAFIJOS IR JŲ DALYS:

Kibirkštis, Edmundas; Pauliukaitis, Darius; Vaitasius, Kęstutis. Research on shape memory alloys and magnetorheological fluids for use in pneumatic actuators // Smart and functional soft materials / edited by Xufeng Dong. London : IntechOpen, 2019. ISBN 9781789847161. eISBN 9781839627859. p. 1-21. DOI: 10.5772/intechopen.86240.

STUDIJŲ VADOVĖLIAI:

Staniškienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Budrytė, Paulina; Dagilienė, Lina; Gurauskienė, Inga; Gražulevičiūtė-Vileniškė, Indrė; Jurkevičienė, Jurgita; Kliučininkas, Linas; Ramanauskaitė, Joana; Stankevičiūtė, Živilė; Stasiulaitienė, Inga; Šeduikytė, Lina; Telešienė, Audronė; Urniežaitė, Inga; Valušytė, Rūta; Varžinskas, Visvaldas. Darnus vystymasis: vadovėlis / E. Staniškienė (atsakingoji redaktorė), A. Balžekienė, P. Budrytė, L. Dagilienė, I. Gurauskienė, I. Gražulevičiūtė-Vileniškė, J. Jurkevičienė, L. Kliučininkas, J. Ramanauskaitė, Ž. Stankevičiūtė, I. Stasiulaitienė, L. Šeduikytė, A. Telešienė, I. Urniežaitė, R. Valušytė, V. Varžinskas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. 184 p. ISBN 9786090707661. eISBN 9786090707678. DOI: 10.5755/e01.9786090707678.

Baskutis, Saulius; Rimša, Gintaras; Dubinskas, Edvinas; Krasauskas, Povilas; Pfeiffer, Hans-Joachim; Skiedraitė, Inga; Buchs, Katja; Kudarauskienė, Agnė; Ramanauskaitė-Vildė, Milda. Industry 4.0 challenge: empowering metalworkers for smart factories : textbook. Kaunas : Vitae litera, 2019. 429 p. ISBN 9786094544125.

SUDARYTI MOKSLO (MENO) DARBAI:

Yaegashi, Kazaru; Valušytė, Rūta; Biamonti, Alessandro; Shigemoto, Yuuki. International journal of business and systems research: special issue on: Meanings of design in the next era. ISSN 1751-200X. eISSN 1751-2018. 2022, vol.16, iss. 2 / guest editors: Prof. Kazaru Yaegashi, Dr. Rūta Valušytė, Dr. Alessandro Biamonti and Dr. Yuuki Shigemoto. Geneva : InderScience publishers, 2022. 276 p.

Valušytė, Rūta; Piazzi, Lorenzo. Dizaino intelektas = Design intelligence. Kaunas : Technologija, 2020. 45 p. ISBN 9786090217054. eISBN 9786090217047. DOI: 10.5755/e01.9786090217047.

Laikotarpis  2018-2023 m., duomenų atnaujinimo data 2023 m. kovo mėn. 
 

Laboratorijų centras

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto laboratorijų centras MIDF LC įkurtas 2014 m. iš jungtinės Mechanikos fakulteto bei Dizaino ir technologijų fakulteto laboratorijų infrastruktūros.

Studijų, mokomosios ir tyrimų demonstracinės laboratorijos: Medžiagų inžinerijos, Inžinerinės mechanikos, Šilumos energetikos, Transporto inžinerijos, Mechatronikos, Gamybos inžinerijos.

Mokslinių tyrimų eksperimentinės ir technologinės plėtros laboratorijos: Gynybos technologijų, Technologinių sistemų diagnostikos, Geometrinių matavimų, Atvirkštinės inžinerijos ir 3D prototipavimo, Medžiagų savybių ir struktūrų tyrimų.

2019 m. įmonių „Mitutoyo“ ir „Gespa“ iniciatyva įkurta viena moderniausių geometrinių matavimų laboratorijų Lietuvoje. Laboratorija aprūpinta modernia šiuolaikine matavimo įranga: CNC koordinatinio ir optinio matavimo sistemos, paviršinis kontūrgrafas su šiurkštumo matavimo galimybe, aukštimatis, kietmačiai ir kita matavimo įranga.

Pagrindiniai laboratorijų centro tikslai: užtikrinti mokslo ir studijų techninį aprūpinimą reikiama laboratorine įranga ir medžiagomis; inicijuoti, organizuoti ir vykdyti MTEPI veiklas; vykdyti ūkio subjektų užsakomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų darbus ir paslaugas.

Kontaktai

Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas

Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202

Tiksli gaminių matmenų kontrolė naudojant optines ir koordinatines matavimo sistemas.

Įranga

Geometrinių matavimų laboratorija

Koordinatinė matavimo mašina Brown and Sharp

Kontaktai

Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas

Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202

Inovacinių diagnostikos ir stebėsenos technologijų kūrimas ir diegimas, potencialiai pavojingų objektų avarijų prevencija ir įrenginių keliamos rizikos tyrimas bei vertinimas sisteminiu požiūriu. Mašinų vibracijų bei akustinių triukšmų lygių bandymai bei ekspertinių paslaugų teikimas pramonei. Mechaninių sistemų dinamika ir identifikacija; technologinių sistemų techninės būklės stebėsena ir vibroakustinė diagnostika.

Įranga

Mašinų ir įrenginių vibracijų matavimai pagal standartus 

Aplinkos poveikio bandymai pagal standartus

Garso slėgio ir garso galios lygių matavimas pagal standartus 

Virpesių sužadinimo sistema

Smūginis stendas YYM100/150-100

Rotorinių sistemų dinamikos analizė, diagnostika, gedimų prevencijos priemonių kūrimas.

Mašinų, mechanizmų ir jų konstrukcinių elementų būklės monitoringas ir diagnostika.

 

Kontaktai

Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas

Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202

Atvirkštinė inžinerija, 3D prototipavimas, (FDM, SLA, SLS).

Kontaktai

Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas

Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202

Kontaktai

Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas

Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202

KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas suteikia sąlygas nuomotis patalpas  (auditorijas, salė ir kt.) mokymams, seminarams ir skirtingiems renginiams. Renginių metu yra galimybė naudotis fakulteto stovėjimo aikštele.

Kontaktai

Adminsitravimo vadovė
Asta Švarcaitė

Studentų g. 56, 139 kab.
e.p. asta.svarcaite@ktu.lt
tel. nr. +370 614 59 662

KTU Atviros prieigos centras

Fakulteto mokslininkų sukurtais technologiniais sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.

Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Mokslo projektai

Mechanikos inžinerijos irdizaino fakultetas

Rodyti daugiau

Informacijos išteklių paieška

Nuo 1995 m. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete leidžiamas mokslo žurnalas „MECHANIKA“ . Žurnalo medžiaga referuojama 8 duomenų bazėse:

  1. Science Citation Index Expanded (ISI Web of Science);
  2. Journal Citation Reports/Science Edition;
  3. Elsevier duomenų bazės (Compendex, Fluidex, Scopus);
  4. Elektros inžinierių institucija (INSPEC);
  5. Kembridžo mokslinių abstraktų duomenų bazės (CSA);
  6. Leidyklų susivienijimo duomenų bazės (EBSCO);
  7. Rusijos mokslinės ir techninės informacijos institutas (VINITI);
  8. Britanijos bibliotekos duomenų bazė

2021 m. žurnalo IF 0,579 (5-ių metų IF 0,623)

Tarptautinė konferencija „Mechanika  2023“.
Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Transport Means 2023
Tarptautinė mokslinė konferencija “Materials Engineering and Modern Manufacture 2023
Tarptautinė jaunųjų tyrėjų konferencija  “Pramonės inžinerija 2023 – Žiedinė ekonomika: gamyba ir vartojimas

Kontaktai

dr. Erika Adomavičiūtė
Mokslo koordinatorė

Studentų g.56-245
e.p. erika.adomaviciute@ktu.lt
e.p. midf.reserch@ktu.lt

dr. Laurencas Raslavičius
Mokslo prodekanas

Studentų g. 56-143
tel. 8 (37) 300 402
e.p. laurencas.raslavicius@ktu.lt