„AZ – pack“ „Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus UAB „AZ – pack“ įmonėje sistema“

Mokslas | 2015-03-28

Šilumos ir atomo energetikos katedroje sėkmingai užbaigtas projektas su UAB „AZ – pack“ „Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus UAB „AZ – pack“ įmonėje sistema“, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo Ekonomikos augimo veiksmų programos „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

Parengti įmonės vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais reikalavimais, grįstais Lietuvos Respublikos darniaisiais standartais pagrindžiantys dokumentai; teikta informacija ir konsultuota medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, teisės aktų bei taikomų standartų klausimais; patikslintas GGP vadovas ir parengta darniųjų standartų laikymosi deklaracijos.

Sugrupuotos pagal gaminamas žaliavas pakuotės ir kiekvienai iš jų atlikti reikalingi tyrimai: gniuždymo, vibropoveikio, kas yra aktualu logistiniame kelyje pervežant, atlikti pakuočių skirtų vakuuminiam produktų įpakavimui atsparumo pradūrimui tyrimai, o taip pat pravesti tyrimai nustatant pakuočių masės apatinę šilumingumo vertę, kaip tai reikalauja ES Direktyva , Lietuvos Respublikos darnieji standartai ir kiti teisės aktai.

Apibendrinus tyrimus aptartos prevencinės priemonės įmonėje mažinant žaliavų sąnaudas.

Prof.,habil.dr. Lionginas Paulauskas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku