„AZ – pack“ „Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus UAB „AZ – pack“ įmonėje sistema“

Mokslas | 2015-03-28

Šilumos ir atomo energetikos katedroje sėkmingai užbaigtas projektas su UAB „AZ – pack“ „Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus UAB „AZ – pack“ įmonėje sistema“, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo Ekonomikos augimo veiksmų programos „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

Parengti įmonės vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais reikalavimais, grįstais Lietuvos Respublikos darniaisiais standartais pagrindžiantys dokumentai; teikta informacija ir konsultuota medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, teisės aktų bei taikomų standartų klausimais; patikslintas GGP vadovas ir parengta darniųjų standartų laikymosi deklaracijos.

Sugrupuotos pagal gaminamas žaliavas pakuotės ir kiekvienai iš jų atlikti reikalingi tyrimai: gniuždymo, vibropoveikio, kas yra aktualu logistiniame kelyje pervežant, atlikti pakuočių skirtų vakuuminiam produktų įpakavimui atsparumo pradūrimui tyrimai, o taip pat pravesti tyrimai nustatant pakuočių masės apatinę šilumingumo vertę, kaip tai reikalauja ES Direktyva , Lietuvos Respublikos darnieji standartai ir kiti teisės aktai.

Apibendrinus tyrimus aptartos prevencinės priemonės įmonėje mažinant žaliavų sąnaudas.

Prof.,habil.dr. Lionginas Paulauskas